057 42 20 67Maak afspraak

Algemene verkoopsvoorwaarden


Onderhavige voorwaarden zijn steeds toepasselijk op alle afgesloten overeenkomsten tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen. Het feit dat wij mogelijks andere voorwaarden overeenkomen of een handelswijze hebben die verschillende is van één of meerdere clausules van onderhavige algemene voorwaarden betekent geenszins dat wordt afgezien van het voordeel van de andere clausules van gezegde algemene voorwaarden.

1. Rechts-en forumkeuze

Op alle door ons afgesloten verbintenissen zal enkel en alleen het Belgisch recht van toepassing zijn. Deze betaling geldt in elk geval ongeacht de hoedanigheid van partijen, de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten of waar de overeenkomst dient uitgevoerd. Bij geschillen of betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper, onverminderd het recht van de aanlegger te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats van de gedaagde bevoegd.

2. Betaling

Onze facturen zijn steeds betaalbaar op de maatschappelijke zetel te Ieper – Boezinge. Deze facturen zijn contant betaalbaar bij het uitreiken en bij voortijdige betaling kan de klant geen aanspraak maken op enige korting. Op elke achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een moratoire rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand of gedeelte van een maand. Daarenboven bij een gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 75 EUR en een maximum van 1.860 EUR. Zelf bij toekenning van termijnen van respijt. Wij behouden ons het recht voor een hogere vergoeding te eisen onder de verplichting in dat geval het bestaan en de omvang van het door nalatigheid van de klant veroorzaakt nadeel aan te tonen. Het in gebreke blijven van betaling op de vervaldag machtigt ons eveneens ertoe de onder handen zijnde transacties op te schorten voor wat de nog te verrichten leveringen betreft en dit zonder de minste formaliteit en onder voorbehoud van schadevergoeding. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, werden al de openstaande bedragen, welk ook de overeengekomen betalingsvoorwaarden ervan mogen zijn, onmiddellijk eisbaar. Wanneer in afwijking van het bovenstaande toch afbetalingstermijnen worden toegestaan, worden de nog niet vervallen termijnen eisbaar bij de eerste wanbetaling.

Contractbreuk: in geval van annulatie of verbreking van de bestelling door de koper is deze aan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 1/3 van de verkoopprijs.

3. Leveringstermijnen

Leveringstermijnen zijn steeds louter informatief of indicatief gegeven en vormen nooit een grond tot verbreking of schadevergoeding.

4. Klachten

Alle zichtbare gebreken worden gedekt door de aanvaarding van de bestelde en geleverde goederen. Eventuele klachten over zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na de levering ervan op schriftelijke en gemotiveerde wijze per fax of per gewone schrijven aan de verkoper te worden overgemaakt.

Eventueel verborgen gebreken dienen binnen de acht werkdagen na de ontdekking hiervan op schriftelijke en gemotiveerde wijze aan de verkoper te worden overgemaakt.

Gebeurlijke gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van alle geleverde goederen.

In ieder geval dienen alle gebreken tegensprekelijk te worden vastgesteld zoniet kan de firma niet aansprakelijk gesteld worden.

Alle klachten m.b.t. facturaties dienen binnen de acht werkdagen na de ontvangst van de factuur te worden gedaan. Na deze termijn zijn klachten niet meer ontvankelijk en is de firma niet gehouden ze in acht te nemen. Met uitzondering van zichtbare gebreken zullen enkel aangetekende ingebrekestelling een bewijs vormen van versturing van klacht. Geen enkele klacht machtigt onze medecontractant ertoe uit te stellen noch de modaliteiten te wijzigen.

Bij nabestelling van vloer-,wandtegels, gevelstenen, dakpannen kan de verkoper niet instaan voor eventuele maat- en kleurverschillen.

5. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de koopwaren onze eigendommen tot aan de volledige betaling van de prijs, intresten en eventuele kosten door de koper. Het risico gaat evenwel over op de koper na de levering. De betaalde voorschotten blijven ons ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij de wederverkoop.

6. Prijs

Alle offertes van de firma zijn aan herziening onderhevig wanneer de prijzen van de goederen bij de leverancier stijgen. De offertes gelden slechts indien zij worden aanvaard binnen een termijn van 14 dagen. Vervoer is ten laste van de koper.

De koper verbindt zich ertoe om op de leveringsdatum de nodige arbeidskrachten en materiaal ter beschikking te stellen om na aankomst van de goederen een snelle lossing te verzekeren. Bij gebreke hiervan zullen alle hieruit vloeiende kosten in rekening worden gebracht.

De door ons aangerekende paletten, worden volledig terugbetaald bij teruggave in goede staat. De door ons aangerekende bigbags worden aan de helft van de prijs terugbetaald bij teruggave in goede staat.

7. Hoeveelheid van de geleverde producten

Ter bepaling van de hoeveelheid geleverde producten die dienen gefactureerd te worden, wordt enkel rekening gehouden met de hoeveelheden vermeld op de leveringsbron. Eventuele betwistingen van de hoeveelheden dienen door de klant de dag van de levering zelf aan Samyn kenbaar gemaakt te worden, na die termijn zal geen enkele klacht dienaangaande nog ontvankelijk zijn. De hoeveelheden vermeld op de leveringsbon worden juist geacht, tot het tegenbewijs is geleverd door de klant. De eventuele aanpassing van de geleverd hoeveelheden blijft beperkt tot de leveringen van de dag waarop het onderzoek gevraagd werd.
Goederen door de koper per vergissing en/of te veel besteld kunnen niet teruggenomen worden, enkel na onderling akkoord en mits aftrek van 20% als dekkingskost.

 

 

Conditions générales de vent

 

Les présentes conditions sont toujours d’application sur tous les contrats conclus par nos soins sauf si les parties impliquées conviennent expressément et par écrit d’autres conditions. Le fait que nous convenions éventuellement d’autres conditions ou que nous adoptions une manière de procéder qui est différente d’une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales ne signifie aucunement que nous renoncions à l’avantage des autres clauses des dites conditions générales. Les présents conditions prévalent sur des conditions générales éventuelles, telles que les conditions d’achat du client.

1. Choix du droit


sur tous les engagements pris par nos soins, seul le droit belge sera d’application. Cette disposition est valable dans tous les cas, quelle que soit la qualité des parties, l’endroit où le contrat a été conclu ou l’endroit où le contrat doit être mis en œuvre. En cas de litiges ou de contestations, seuls le tribunaux de l’arrondissement judiciaire d’Ypres sans préjudice du droit du demandeur d’assigner devant le tribunal du domicile de l’assigné.

2. Paiement


Nos factures sont toujours payables au siège social à Boezinge – Ypres. Ces factures sont payables au comptant lors de leur remise et en cas de paiement anticipé, le client ne peut pas réclamer la moindre réduction. Sur chaque paiement arriéré un taux moratoire égal à 1% par mois ou partie de mois est dû de plein droit et sans mise en demeure. En outre, en cas de non-paiement complet ou partiel de la dette à l’échéance sans raison sérieuse, le solde dû est augmenté après une mise en demeure infructueuse de 12% avec un minimum de 75 EUR et un maximum de 1860 EUR même en cas d’octroi de délais de répit. Nous vous réservons le droit de réclamer une indemnité plus élevée, avec l’obligation dans ce cas de démontrer l’existence de l’étendue du préjudice causé par la négligence du client. Le défaut de paiement à l’échéance  nous habilite également à suspendre les transactions en cours en ce qui concerne les livraisons devant encore être effectuées et ce sans le moindre formalité et sous réserve de dommages-intérêts. En cas de non-paiement d’une facture à son échéance, tous les montants en souffrance, quelles que puissent être les conditions de paiement convenues pour celle-ci sont immédiatement exigibles. Quand en dérogation à ce qui est mentionné ci-dessus, des échéances de paiement sont cependant octroyées, les échéances non encore échues sont exigibles lors du premier défait de paiement.
Rupture de contrat : en cas d’annulation ou de résiliation de la commande par l’acheteur, celui-ci doit au vendeur des dommages-intérêts forfaitaires s’élèvent à 1/3 du prix de vente.

3. Délai de livraison


Les délais de livraison sont toujours donnés à titre purement informatif ou indicatif et ne constituent jamais un motif de résiliation ou de dommages-intérêts.

4. Réclamations


Tous le défauts visible sont couverts par l’acceptation des marchandises  commandées et livrées. Les réclamations éventuelles concernant les défauts visibles doivent être transmises immédiatement après la livraison par écrit et de manière motivée par fax ou par simple courrier au vendeur.
Les défauts cachés éventuels doivent être signalés dans un délai de huit jours ouvrables après leur découverte par écrit et de manière motivée au vendeur.
Les défauts éventuels d’une partie des marchandises livrées ne donnent pas droit au refus de toutes les marchandises. En tout cas, les défauts doivent être constatées de manière contradictoire, sans quoi la firme ne pout pas être considérée responsable.
Toutes les réclamations concernant des facturations doivent être faites dans les huit jours ouvrables après la réception de la facture. Après ce délai, les réclamations ne sont plus recevables et la firme n’est pas tenue de les prendre en considération. A l’exception des défauts visibles, seules des mises en demeure recommandées constitueront une preuve d’envoi de la réclamation. Aucune réclamation n’autorise notre client a reporter le paiement ni à modifier les modalités.

5. Réserve de propriété


En dérogation à l’article 1583 du code civil, les marchandises restent notre propriété jusqu’au paiement complet du prix, des intérêts et des frais éventuels par l’acheteur. Le risque passe cependant à l’acheteur après la livraison. Nous gardons les acomptes payés comme indemnité des pertes éventuelles en cas de revente.

6. Prix


Toutes les offres de la firme sont sujettes à révision quand les prix des marchandises augmentent chez le fournisseur. Les offres sont uniquement valables si elles sont acceptées dans un délai de 14 jours. Le transport est à la charge du client. L’acheteur s’engage à mettre à disposition à la date de livraison la main d’œuvre et le matériel nécessaire pour assurer un déchargement rapide après l’arrivée des marchandises. A défaut, tous les frais que en résultent seront portées en compte.
Les palettes consignées seront remboursées quand elles sont rendues sans dégâts. Les bigbags consignés seront remboursées à moitié prix quand ils sont rendus sans dégâts.

7. Quantité des produits livrés


Pour déterminer la quantité des produits livrés qui doit être facturée, il ne sera tenu compte que des quantités mentionnées sur le bons de livraison. Les éventuelles contestations quant à la quantité devront être portées à la connaissance de Samyn le jour même de la livraison. Passé de délai, aucune plainte à ce sujet ne pourra plus être acceptée. Les quantités mentionnées sur les bon de livraison sont considérées comme exactes jusqu’à ce que le client apporte la preuve du contraire. Les éventuelles adaptations des quantités livrées restent limitées aux livraisons de la journée, livraisons à propos desquelles une vérification a été demandée.
Des marchandises par défaut du client, commandées en trop ou par erreur ne seront pas repris, sauf en accord et le prix avec 20 % déduit.

vriendelijke service

gratis advies

heel grote stock

alles voor uw project

Wij bieden kwaliteitsmaterialen met knowhow en excellente service

Ons bedrijf

Binnen deze afdeling van Bouwmaterialen Samyn vindt u een zeer brede waaier aan materialen. Kort samengevat, alles wat zich aan of rond een woning of gebouw kan bevinden, wordt door ons aangeboden. We hebben een uitgebreid gamma aan bouwmaterialen op stock, zowel voor afhaling als voor levering en we richten ons zowel naar aannemers als particulieren.
Openingsuren Afhalingen

Maandag t.e.m. vrijdag:
van 7u00 - 12u00 en van 13u tot 17u00
Zaterdag:
van 7u00 - 12u00 (namiddag gesloten)
Stabilisé en droge beton: 7u00 - 11u30
Zaterdagnamiddag is de centrale niet open.
Openingsuren Toonzaal

Maandag t.e.m. vrijdag:
van 7u00 - 12u00 en van 13u00 - 17u00
Zaterdag:
van 7u00 - 12u00 en 13u30 - 16u30
Contact

Langemarkseweg 2
8904 Boezinge
België

Tel: 057 42 20 67